Sammanfattning 2012

Fortsatt tillväxt under 2012
Informationsindex mäter den svenska kommunikationsbranschens omsättning och visar för 2011 att investeringarna har ökat med knappt 10 procent. Fjolårets investeringar uppgick till 38 miljarder kronor och kommer ligga kvar på motsvarnade nivå under 2012 enligt kommunikationsavdelningarnas samlade bedömningar.

Kommunikationsinvesteringar en tidig konjunkturindikator?
Svenska företag, organisationer och myndigheters investeringar i kommunikation följer den inhemska konjunkturen i övrigt. Under 2007 och 2008 uppgick investeringarna till cirka 40 miljarder för att sedan minska till knappt 35 miljarder under 2010. Att man under 2011 ökat investeringarna och bedömer att man kommer fortsätta på samma nivå under 2012 kan vara en tidig indikator på en stabilare konjunktur.

Byråköp växer och goda krisförberedelser
En allt större del av kommunikationsbudgeten läggs på tjänster från PR-byråer där man ökat från 1,9 miljarder till 2,2 miljarder det senaste året. Inköpen från reklambyråerna har ökat från 2,3 till 2,5 miljarder. Inköpen från webbyråer har däremot minskat från 2,8 till 2,2 miljarder. Informationsindex visar även att knappt 30 procent reserverat resurser för kriskommunikation och 57 procent har beredskap för eventuell kriskommunikation även om de inte har avsatt medel.

Sociala medier
Satsningar på intern- och samhällskommunikation – fortsatt ökning i sociala medier
Informationsindex visar att störst andel investeras i internkommunikation (13,3 procent), tätt följt av samhällsinformation (11,7 procent) samt marknads-pr (9,1 procent) och varumärkesinvesteringar (8,5 procent).

Egna webbsidor
De egna webbsidorna hade störst andel av budgeten när man prioriterar kanaler med drygt 13 procent. Följt av tryckt information (11,1 procent), medierelationer och seminarier/mässor/event (7,1 procent vardera) och sociala medier (4 procent). Budgeten för sociala medier kommer under 2012 att i genomsnitt öka med drygt 6 procent. Motsvarande ökning för de egna webbsidorna är knappt 6 procent och för medierelationer spås en ökning med drygt 2 procent.
I Sveriges Informationsförening finns drygt 5300 medlemmar som arbetar professionellt med kommunikation. De är verksamma över hela landet inom företag, offentlig verksamhet, organisationer och som konsulter. Läs mer på www.sverigesinformationsforening.se