Metod

Genomförande av undersökningen

Kartläggningen av kommunikationssatsningarnas storlek under 2011 som underlag för beräkningen av Informationsindex, genomfördes med en enkät till de budgetansvariga bland medlemmarna i Sveriges Informationsförening i sin organisation på central nivå eller för ensektion eller dotterföretag.

Respondenter, svarsfrekvens, påminnelser.
En webbenkät skickades till de 900 personerna i urvalet i mitten av januari 2012. 40 personer svarade att de inte längre har en sådan funktion att de kunde besvara frågorna i enkäten. 860 personer utgjorde således det slutgiltiga urvalet. Påminnelser gick ut vid fyra tillfällen via e-post.

Under en insamlingsperiod på tre veckor erhölls svar från 428 personer. Detta medför en svarsfrekvens på 50 procent av urvalet. Svarsfrekvensen är således något bättre än vid tidigare undersökningar. De två föregående åren var denna 42 procent. Antalsmässigt är 12 procent av populationen av verksamheter representerade i undersökningen