Sammanfattning 2011

 

 Sammanfattning
• Informationsindex 2011: Under 2011 investerades 38,0 miljarder i kommunikation av svenska företag, myndigheter, landsting, kommuner och organisationer

• Investeringarna i kommunikation under 2011 ökade med 9.8 procent jämfört med 2010

• 5,9 miljarder av den totala satsningen pĺ kommunikation avsĺg kostnader som uppstod pĺ
marknadsavdelningen, vid sidan av marknadsföringen av produkter/tjänster. Detta innebär en ökning med 0,2 mdkr (+3,5 procent) sedan 2010.

• Antal heltidsanställda pĺ kommunikationsavdelningarna var 2011 i genomsnitt 8,1 personer för samtliga de verksamheter som de intervjuade representerar. Det är en ökning med 0,5 tjänster jämfört med 2010 eller 6,6 procent.

• I genomsnitt investerar populationens 3455 verksamheter cirka 9,3 Mkr i kommunikation 2011. Detta är en ökning med 8,7 procent sedan 2010.

• Budgetutvecklingen för 2012 innebär i stort en oförändrad budget jämfört med 2011. 0,1 procent ökning är medelvärdet över samtliga verksamheter. Men cirka 1/4 fĺr en ökad och ungefär lika mĺnga en minskad budget.

• Investeringen i inköpta tjänster uppgick 2011 totalt till 12 miljarder. Dessa var:
PR-tjänster 2,2 miljarder, produktionstjänster, undersökningar och mediebyrĺer 3,2 miljarder, reklambyrĺtjänster 2,5 miljarder, webbyrĺtjänster 2,2 miljarder samt för medieutrymme 1,9 miljarder.

• Av de kommunikationsomrĺden som studerades var internkommunikation det omrĺde som det i genomsnitt investerades störst andel i 2011 (13,3 procent), följt av samhällsinformation (11,7 procent) och marknads-PR (9,1 procent)

• Investeringar mätt i andel av budgeten undersöktes för fem mediekanaler: De egna webbsidorna fĺr störst andel av budgeten 2011:13,3 procent) Tryckt information 11,1 procent Medierelationer och seminarier/mässor/event bĺda 7,1 procent
Sociala medier 4,0 procent

• Budgetarna för sociala medier ökar under 2012 med i genomsnitt 6,3 procent, de egna webbsidorna ökar med 5,8 procent, medierelationer med 2,1 procent, seminarier/event/mässor ökar med 0,5 procent, medan tryckt information minskar med 2,2 procent.

• Beredskapen för kriskommunikation undersöktes. 28,1 procent av de tillfrĺgade svarade att de reserverat resurser, 10,3 procent svarade att de inte reserverat nĺgra resurser. 57,0 procent svarar att man har beredskap och 4,5 procent har diskuterat ämnet.